Οι μισθοί καταρέουν και οι τιμές ανεβαίνουν, μέσα από τις εικόνες της στατιστική υπηρεσία

Δείτε τις διαφορές που έγιναν
τις αυξήσεις σε ποια προϊόντα 
και τις διαφορές στους μισθούς...Πηγή: tragiko.com