Πρόγραμμα ενίσχυσης άπορων φοιτητών στη Θεσσαλονίκη

Τα δικαιολογητικά για τις 3 υποτροφίες

Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου θα πρέπει να καταβάλλουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τις υποτροφίες από το κληροδότημα του Ν. Κουκουφλή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής της Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου να διατεθεί το ποσό σε τρεις (3) άπορους αριστούχους σπουδαστές (ο καθ΄ ένας σπουδαστής από τους αιτούντες θα λάβει το ποσό των 2.250,00€ ως οικονομικό βοήθημα) που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό πάνω σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν την πόλη της Θεσ/νίκης, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα στο Τμήμα Προγραμμάτων της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης, Μοναστηρίου 53-55, 4ος όροφος, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Βιογραφικό σημείωμα.
- Φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου ή της οικογενείας του.
- Αποδεικτικά σπουδών από τα οποία θα αποδεικνύεται η περάτωση των βασικών
σπουδών του με βαθμό τουλάχιστον ‘’ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ’’.
- Βεβαίωση εγγραφής στο ξένο πανεπιστήμιο και στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη
συνέχιση των σπουδών.
- Συστατικές επιστολές.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [ η Υπηρεσία θα προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ102Α’) ]
- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [ η Υπηρεσία θα προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ102Α’) ]

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 10 ημερών από την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λήξη ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011.

Πληροφορίες: Τμ. Προγραμμάτων, Μοναστηρίου 53-55, 4ος όροφος, τηλ. 2310512777, 2310555074.
Πηγή: inews.gr