519 θέσεις διδακτικού προσωπικού στην ΕΛ.ΑΣ.

Την πρόσληψη με ωριαία αποζημίωση 519 προσώπων ως διδακτικού προσωπικού ανακοίνωσε η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 θα προσληφθούν 370 αναπληρωτές και 149 άτομα θα αναλάβουν καθήκοντα ως τακτικό προσωπικό.


Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη οι υποψήφιοι μεταξύ άλλων θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, αλλά και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται την αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων όπως αναφέρονται στα άρθρα 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα και να μη διώκονται ποινικά. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Όσοι κατέχουν δημόσια θέση να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).

Η ηλικία των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 67ο έτος.

Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν.

Οι υποψήφιοι εν ενεργεία αστυνομικοί πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευθεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

Για τους υποψηφίους που δεν προέρχονται από αστυνομικούς θα συνεκτιμηθούν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρονται να διδάξουν, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο.

Για τους υποψηφίους εν ενεργεία αστυνομικούς λαμβάνονται υπόψη η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία καθώς και η συγγραφή εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο που θα διδάξουν.

Tα δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να καλύψουν τις θέσεις πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση, β. Υπόμνημα δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων, γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών, δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, στ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, ζ. Μία φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4x4 εκατοστών, η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996, για τους υποψηφίους ιδιώτες, θ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψηφίους εν ενεργεία αστυνομικούς στρατιωτικούς, ι. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψηφίους εν συντάξει αστυνομικους στρατιωτικούς. ια. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Α. Θρακομακεδόνων 101, ΤΚ 13679 Αχαρναί Αττικής.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν, είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου.

Τηλ. 210 2424.165, 2, 7.

Η αναλυτική προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.astynomia.gr.

Πηγή: Τα Νέα