Προκήρυξη πρόσληψης 186 εφορικών

"Τρέχει" η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 186 θέσεις τακτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ Εφοριακών που έχουν προκηρυχθεί από το Υπ. Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου...

 (εδώ) ακολουθώντας τη διαδρομή Online Υπηρεσίες Αίτηση Συμμετοχής.

Η αναλυτική προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2/15-3-2013 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 17 Απριλίου.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι, αφού εκτυπώσουν και υπογράψουν την αίτησή τους, πρέπει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2013 Κατηγορία: ΠΕ, ΤΘ 14308 Αθήνα ΤΚ 11510 σε φάκελο μεγέθους A4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 22 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών, αιτήσεων, μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται: Κατά τις ώρες 08.00 μέχρι 14.00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, τηλ. 213 1319.100. Κατά τις ώρες 14.00 μέχρι 20.00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ, τηλ. 213 1319.137 και 213 1319.141.

Πηγή: Τα Νέα