Η Υπουργική Απόφαση για την απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία των υπαλλήλων του Δημοσίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πράξεων            
               α) κατάργησης των οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης  και της θέσης σε προσυνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα  των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και β) αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις και του τρόπου  διαπίστωσης των εξαιρέσεων από την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.


OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.      τις διατάξεις της παρ.10 του  άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄) ,
2.      την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/12995/1-7-2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κ. Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 1587 και 1601 Β),
3.      την αριθμ. Υ350/8-7-2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β),
4.      το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:

καθορίζουμε το περιεχόμενο των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης των οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης  και της θέσης σε προσυνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα  των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, και των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις και του τρόπου διαπίστωσης των εξαιρέσεων από την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιεχόμενο των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Η διαπιστωτική πράξη με την οποία διαπιστώνεται, κατ΄ εφαρμογή των παρ. 2 και 9 του άρθρου 33 του ν.4024/2011, η αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων υπαλλήλων που απολύονται αυτοδικαίως ή τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις παρ. 1β, 1γ και 2 του ως άνω άρθρου και νόμου, περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως  αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα Α’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 2
Αυτοδίκαιη απόλυση σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1β του άρθρου 33 του ν.4024/2011
1.      Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα ή του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ή πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 125, 133, 141 και 148 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και  οι οποίοι παρέμειναν στην υπηρεσία βάσει των διατάξεων που καταργούνται με την υποπαράγραφο 1β του άρθρου 33 του ν.4024/2011, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2011.
2.      Για την αυτοδίκαιη απόλυση των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.      Το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα Β’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 3
Αυτοδίκαιη απόλυση σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011
1.      Οι υπάλληλοι που κατά τη δημοσίευση του ν.4024/2011 έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει ήδη τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2011.
2.       Για την αυτοδίκαιη απόλυση των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.      Το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα Γ’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4024/2011
1.      Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι μέχρι την 31-12-2013 συμπληρώνουν κατ΄ ελάχιστον τριανταπέντε έτη πραγματικής  και συντάξιμης υπηρεσίας και τουλάχιστον το πεντηκοστό πέμπτο 55ο έτος της ηλικίας τους τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα από την κατάργηση της θέσης τους, ήτοι από 27.11.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέμπτου (55ο) έτους της ηλικίας τους, κατά περίπτωση.
2.      Η θέση του υπαλλήλου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς την υποβολή αίτησης εκ μέρους του, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  1. Το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα Δ’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Εξαιρέσεις από την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - τρόπος απόδειξης

1.      Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011 οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των υπηρεσιών, συντάσσουν πίνακες με τους υπαλλήλους που απολύονται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις υποπαραγράφους  1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 καθώς και με τους υπαλλήλους  που πληρούν τις προϋποθέσεις να τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και παρ.2 λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παρ.7 του εν λόγω άρθρου και νόμου, όταν αυτές προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Οι πίνακες  αυτοί κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους οι οποίοι δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν γνώση. Όσοι από αυτούς εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 υποβάλλουν μέχρι τις 20.11.2011 αίτηση εξαίρεσης επισυνάπτοντας σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να υποβάλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε  ποια εκ των περιπτώσεων εξαίρεσης εμπίπτουν.
2.      Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ των εξαιρέσεων της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, δεν χρειάζεται  να υποβάλλουν δικαιολογητικά, καθώς προκύπτει σαφώς από τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου ότι υπάγονται στις προβλεπόμενες ως άνω περιπτώσεις. Δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο για τις περιπτώσεις η’, θ’, ι’ και ια’.
           Ειδικότερα:
α. Στην περίπτωση η’, προκειμένου  να διαπιστωθεί εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος του υπαλλήλου έχει ενταχθεί στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 34 του ν.4024/2011, υποβάλλεται:
i. πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου του υπαλλήλου
ii. ακριβές αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης προσυνταξιοδοτικής  διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας του συζύγου ή της συζύγου του υπαλλήλου ή βεβαίωση του οικείου φορέα του συζύγου ή της συζύγου του υπαλλήλου, όπου θα αναφέρεται ότι αυτός ή αυτή τίθεται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.
β. Στην περίπτωση θ’, προκειμένου  να διαπιστωθεί εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο του υπαλλήλου το οποίο τον βαρύνει φορολογικά και συνοικεί με αυτόν έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον  67 % , υποβάλλεται:
 i. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου του υπαλλήλου
ii. γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο  υπάλληλος, ότι  ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο του, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον  67 %,
iii. ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπαλλήλου, του τρέχοντος  οικονομικού έτους, από την οποία ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Για τον ή την σύζυγο, ο  κωδικός 002, όπου δηλώνεται η αναπηρία.
Για το ανάπηρο τέκνο,  ο κωδικός 003, όπου δηλώνονται ο αριθμός των τέκνων, ο κωδικός 005, όπου δηλώνονται τα ανάπηρα μέλη και ο πίνακας 9, σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την διαπίστωση ότι το προστατευόμενο ανάπηρο μέλος είναι τέκνο.  
     iv. Για ενήλικο τέκνο: Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί με τον υπάλληλο (πίνακας 5 της δήλωσης) και ότι το φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά του, εξαιρουμένων των προνομιακών επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ ή Υπεύθυνη Δήλωση του τέκνου ή του συμπαραστάτη αυτού, ότι δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ότι συνοικεί με τον υπάλληλο.
γ. Στην περίπτωση ι’, προκειμένου  να διαπιστωθεί εάν ο υπάλληλος έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο  υπάλληλος, ότι  έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον  67%.
δ. Στην ίδια περίπτωση ι’, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος είναι πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 και ότι τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, υποβάλλεται:
i. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα,
ii. ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπαλλήλου, του τρέχοντος οικονομικού έτους,  από την οποία ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ο κωδικός 003 σε συνδυασμό με τον πίνακα 9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε. Στην περίπτωση ια’, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, υποβάλλεται:
     i. πιστοποιητικό δήμου από το οποίο να προκύπτει ότι o υπάλληλος έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και είκοσι πέντε (25) ετών,
     ii. υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας και ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, καθώς και σε ποια περίπτωση  μονογονεϊκής οικογένειας εμπίπτει π.χ. περίπτωση χηρείας, διαζυγίου, διάστασης, απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο, υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα κ.ά
     iii. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η αποκλειστική ανάθεση της γονικής μέριμνας στον υπάλληλο,
iv. ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπαλλήλου, τρέχοντος  οικονομικού έτους,  από την οποία ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ο κωδικός 003 σε συνδυασμό με τον πίνακα 9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
v. Σε περίπτωση ενήλικου τέκνου: Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους, από την οποία προκύπτει ότι συνοικεί με τον υπάλληλο (πίνακας 5) και ότι το φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά του, δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ, ή Υπεύθυνη Δήλωση του τέκνου, ότι δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ότι συνοικεί με τον υπάλληλο.
Σε περίπτωση που το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δεν είναι ακριβές, δηλαδή δεν φέρει υπογραφή του υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ, αυτό συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι το αντίγραφο είναι ίδιο με το πρωτότυπο που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.
3.      Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών εξετάζουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των ως άνω υπαλλήλων από την αυτοδίκαιη απόλυση  ή την  προσυνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα, εκδίδουν απόφαση εξαίρεσης τους, που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται.
4.    Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη απόλυση της υποπαραγράφου 1β του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, λόγω κατάργησης των διατάξεων περί παράτασης παραμονής στην υπηρεσία, παραμένουν στην υπηρεσία για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στη σχετική πράξη παράτασης παραμονής, που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.13/720/οικ.26516/20-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.    Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη απόλυση ή θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 παραμένουν στην υπηρεσία και απολύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν.3528/2007 ή του άρθρου 159 του ν.3584/2007 ή του άρθρου 145 του ν. 2812/2000 ή των άρθρων 125,133, 141 και 148 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως κυρώθηκε ως Κώδικας με τον ν.3566/2007 κατά περίπτωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Κωνσταντίνος Ρόβλιας
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΟικονομικώνΠαντελής Οικονόμου


                                                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ……………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
Ημερομηνία …………

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις  κατείχαν, κατ΄ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1β, 1γ, 2 και 9 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  (ΦΕΚ 226 Α’) και
β) του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…………. «Περί Οργανισμού του Υπουργείου ………………………» (ή τίτλος ν.π.δ.δ.).
  1. Την υπ’ αριθ. ……../…-…-2011 (ΦΕΚ …… Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. 


Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε


την αυτοδίκαιη κατάργηση …… (ολογράφως και αριθμητικώς) οργανικών θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία προσωπικού που κενώθηκαν λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ΄ εφαρμογή των παρ. 1β ή/και 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ: …………………………Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα

Σύνολο οργανικών θέσεων μετά την κατάργηση

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καλυμμένες
(Α)
Καταργούμενες
(Β)
Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης  του κατέχοντος την καταργούμενη θέση υπαλλήλου κατ΄ εφαρμογή των παρ. 1β ή/και 1γ του άρ. 33 του Ν. 4024/2011 ή θέσης του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1γ του ιδίου άρθρου και νόμου
(συμπληρώστε τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων που αντιστοιχεί στις παρακάτω περιπτώσεις)
Καλυμμένες
(Α μείον Β)

Αυτοδίκαιη απόλυση
Θέση  σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος… : 1β
… : 1γ
……… : 1γ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος… : 1β
… : 1γ
……… : 1γ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος… : 1β
… : 1γ
……… : 1γ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος… : 1β
… : 1γ
……… : 1γ

ΣΥΝΟΛΟ


… : 1β
… : 1γ
……… : 1γΗ παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                              Ο Γενικός Γραμματέας (για Υπουργείο)                                                          ή                                                                                                                               
Ο Πρόεδρος/Διοικητής (για ν.π.δ.δ.)
                                                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ……………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
Ημερομηνία………………
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση αυτοδίκαιης απόλυσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου 1β του άρθρου 33 του ν.4024/2011»
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις των άρθρων 152, 155 παρ. 2 και 156 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» { ή τις διατάξεις των άρθρων 156, 159 παρ.2 και 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)/ ή τις διατάξεις των άρθρων 138 και 145 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ/64/Α/10-3-2000) ή τις διατάξεις των άρθρων 125,133, 141 και 148 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως κυρώθηκε ως Κώδικας με τον ν.3566/2007 (ΦΕΚ/117/Α/5-6-2007)}.
2.      Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β και της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  (ΦΕΚ 226 Α’).
3.      Την υπ’ αριθ. ……../…-…-2011 (ΦΕΚ …… Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
4.      Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…………. «Περί Οργανισμού του Υπουργείου ……………………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
5.      Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
6.      Την υπ’ αριθ. …………………… διαπιστωτική πράξη παράτασης παραμονής στην υπηρεσία του/της ……………………………………………….., υπαλλήλου με βαθμό  ……. του κλάδου ……………………….. ……………………………………… του Υπουργείου  ……………………………………………. της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.)

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε


την αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία του/ της ……………………………………………………., υπαλλήλου με βαθμό  ………… του κλάδου  ……………………………………………….. του Υπουργείου  ……………………………………………………………………. της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.) από 27-11-2011, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1β του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας (για Υπουργείο) ή


                                                                        Ο Πρόεδρος/Διοικητής (για ν.π.δ.δ.)
                                                                                                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ……………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
Ημερομηνία………………

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση αυτοδίκαιης απόλυσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας  δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011»
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  (ΦΕΚ 226 Α’).
2.      Την υπ’ αριθ. ……../…-…-2011 (ΦΕΚ …… Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
3.      Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…………. «Περί Οργανισμού του Υπουργείου ……………………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
4.      Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
5.      Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του/της ………………………………………………., υπαλλήλου με βαθμό  ……. του κλάδου ……………………….. ……………………………………… του Υπουργείου  ……………………………………………. της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.) την  27-10-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011) ο εν λόγω υπάλληλος έχει συμπληρώσει το   ……………………………. έτος της ηλικίας του/της και   ……………………………………….. έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 27-11-2011.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε


την αυτοδίκαιη απόλυση του/της  ………………………………………… του ……………………., υπαλλήλου με βαθμό  ………… του κλάδου  ……………………………………………….. του Υπουργείου  ……………………………………………………………………. της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.) από 27-11-2011, επειδή στις  27-10-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011) έχει υπερβεί το  πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας του/της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας (για Υπουργείο) ή


                                                           Ο Πρόεδρος/Διοικητής (για ν.π.δ.δ.)
                                                                                                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ……………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)

Ημερομηνία………………
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση θέσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας  σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ και της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4024/2011»
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του ν. ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  (ΦΕΚ 226 Α’).
2.      Την υπ’ αριθ. ……../…-…-2011 (ΦΕΚ …… Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
3.      Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…………. «Περί Οργανισμού του Υπουργείου ……………………… (ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
4.      Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
5.      Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του/της ………………………………………………., υπαλλήλου με βαθμό  ……. του κλάδου ……………………….. ……………………………………… του Υπουργείου  ……………………………………………. της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.) την  ……………….. (μέχρι 31.12.2013) ο εν λόγω υπάλληλος συμπληρώνει το  πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας του/της και  τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου τίθεται αυτοδίκαια σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα από την Υπηρεσία από 27-11-2011.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε


την αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του/της  ………………………………………… του ……………………., υπαλλήλου με βαθμό  ………… του κλάδου  ……………………………………………….. του Υπουργείου  ……………………………………………………………………. της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.) από 27-11-2011, επειδή στις  ………………………………. (μέχρι 31.12.2013) συμπληρώνει το  πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας του/της και  τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4024/2011.
Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας (για Υπουργείο) ή


                                                                   Ο Πρόεδρος/Διοικητής (για ν.π.δ.δ.)